CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục Trung học
Thủ tục: Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Sau thời hạn đình chỉ, nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục

Số lượng hồ sơ

01 bộ