CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thủ tục: Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn có xác nhận của nhà trường (theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 42) PHỤ LỤC.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng); Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối với người khuyết tập học tại các cơ sở giáo dục công lập

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng) Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang đi học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Số lượng hồ sơ

01 bộ