CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TNKDCTTNHHMTV Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
2 DMDADTCSDĐDNĐTĐX Danh mục dự án dầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
3 2.001015.000.00.00.H07 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài *Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
4 LTĐQĐĐTCTDAĐTTTQCNĐĐCQCQ.ODA.1431 Lập, thẩm định quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản. *Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
5 2.000850.000.00.00.H07 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài *Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
6 2.000787.000.00.00.H07 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án *Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)
7 2.000045.000.00.00.H07 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại *Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
8 QĐCTĐTCTDATTQCNĐĐCQCQ.ODA.1431 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản *Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
9 2.002053.000.00.00.H07 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng *Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
10 2.002050.000.00.00.H07 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm. *Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
11 2.002058.000.00.00.H07 Xác nhận chuyên gia *Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài