CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KS_CAPPHEP_THAMDO Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
2 KS_GIAHANTHAMDO Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
3 KS_CN_THAMDO Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
4 KS_CAPPHEP_KHAITHAC Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Địa chất và khoáng sản
5 KS_GIAHAN_KHAITHAC Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản
6 KS_CN_KHAITHAC Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Địa chất và khoáng sản
7 KS_DONGCUAMO Đóng cửa mỏ khoáng sản Địa chất và khoáng sản
8 KS_CAPPHEP_KHAITHAC_TANTHU Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sản
9 KS_GIAHAN_TANTHU Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Địa chất và khoáng sản
10 KS_DANGKY_KSVL Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Địa chất và khoáng sản