CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002409.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
2 2.001263.000.00.00.H07 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
3 1.009483.000.00.00.H07 Giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
4 CX_TVYKTQTTHDGTDMT Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
5 2.002396.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
6 1.009484.000.00.00.H07 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
7 1.010723.000.00.00.H07 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường
8 CX_TCD Tiếp Công dân Khiếu nại, tố cáo
9 CH_TLHVB Trả lại khu vực biển Biển và hải đảo
10 CX_XLD Xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo
11 1.009486.000.00.00.H07 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
12 1.009482.000.00.00.H07 Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
13 1.008362.000.00.00.H07 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
14 1.008363.000.00.00.H07 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm