CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 55 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-NN&PTNT-LN03 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
17 CH_CHUNGTHUC_05 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
18 CX-TP-CT02 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
19 CX-TP-CT03 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
20 CX-TP-CT04 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
21 CX-TP-CT05 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
22 CX-TP-CT07 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
23 CX-TP-CT08 Chứng thực di chúc Chứng thực
24 CX-TP-CT09 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
25 CX-TP-CT10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
26 CX-TP-CT11 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
27 CX-VHTTDL-VHCS01 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
28 CX-YT-DS01 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
29 CH_CHUNGTHUC_06 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
30 CH-LDTBXH-BTXH13 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội