CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-GD&ĐT-05 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 CH-GD&ĐT-06 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 CH-GD&ĐT-07 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 CH-GD&ĐT-08 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 CH-GD&ĐT-09 Giải thể trường trung hoc cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 CH-GD&ĐT-12 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 CH-GD&ĐT-13 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 CH-GD&ĐT-14 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 CH-GD&ĐT-15 Cho phép trưòng mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25 CH-GD&ĐT-19 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26 CH-GD&ĐT-21 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27 CH-GD&ĐT-23 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 CH-GD&ĐT-25 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 CH-GD&ĐT-TCDTTHCS Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30 CX-GD&DT-GD&DT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân