Bộ phận TN&TKQ Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Văn hóa
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 263
Trễ hạn 32
Trước hạn: 84.41%
Đúng hạn: 4.75%
Trễ hạn: 10.84%