Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 390
Đúng & trước hạn: 338
Trễ hạn 52
Trước hạn: 86.41%
Đúng hạn: 0.26%
Trễ hạn: 13.33%
Bộ phận TNTKQ cấp xã HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi nhánh VP ĐK ĐĐ HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 103
Đúng & trước hạn: 103
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.23%
Đúng hạn: 7.77%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.75%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 3.12%
Thị Trấn Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 265
Đúng & trước hạn: 143
Trễ hạn 122
Trước hạn: 53.96%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 46.04%
Xã Hòa Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 237
Đúng & trước hạn: 237
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Hưng Khánh Trung B
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 57
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Long Thới
Số hồ sơ xử lý: 280
Đúng & trước hạn: 280
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Phú Phụng
Số hồ sơ xử lý: 142
Đúng & trước hạn: 142
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 61
Đúng & trước hạn: 53
Trễ hạn 8
Trước hạn: 86.89%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 13.11%
Xã Sơn Định
Số hồ sơ xử lý: 172
Đúng & trước hạn: 100
Trễ hạn 72
Trước hạn: 25.58%
Đúng hạn: 32.56%
Trễ hạn: 41.86%
Xã Tân Thiềng
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 83
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Vĩnh Bình
Số hồ sơ xử lý: 210
Đúng & trước hạn: 210
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.62%
Đúng hạn: 2.38%
Trễ hạn: 0%
Xã Vĩnh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 103
Đúng & trước hạn: 73
Trễ hạn 30
Trước hạn: 69.9%
Đúng hạn: 0.97%
Trễ hạn: 29.13%
Xã Vĩnh Thành
Số hồ sơ xử lý: 130
Đúng & trước hạn: 130
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%