Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 419
Đúng & trước hạn: 417
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.28%
Đúng hạn: 0.24%
Trễ hạn: 0.48%
Bộ phận TNTKQ cấp xã HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi nhánh VP ĐK ĐĐ HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 324
Đúng & trước hạn: 324
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.36%
Đúng hạn: 8.64%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 99
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thị Trấn Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 118
Đúng & trước hạn: 116
Trễ hạn 2
Trước hạn: 97.46%
Đúng hạn: 0.85%
Trễ hạn: 1.69%
Xã Hòa Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 143
Đúng & trước hạn: 143
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Hưng Khánh Trung B
Số hồ sơ xử lý: 345
Đúng & trước hạn: 345
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Long Thới
Số hồ sơ xử lý: 298
Đúng & trước hạn: 295
Trễ hạn 3
Trước hạn: 75.17%
Đúng hạn: 23.83%
Trễ hạn: 1%
Xã Phú Phụng
Số hồ sơ xử lý: 856
Đúng & trước hạn: 856
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.77%
Đúng hạn: 0.23%
Trễ hạn: 0%
Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 265
Đúng & trước hạn: 265
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.55%
Đúng hạn: 12.45%
Trễ hạn: 0%
Xã Sơn Định
Số hồ sơ xử lý: 2549
Đúng & trước hạn: 1514
Trễ hạn 1035
Trước hạn: 30.13%
Đúng hạn: 29.27%
Trễ hạn: 40.6%
Xã Tân Thiềng
Số hồ sơ xử lý: 471
Đúng & trước hạn: 469
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.58%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.42%
Xã Vĩnh Bình
Số hồ sơ xử lý: 422
Đúng & trước hạn: 422
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.05%
Đúng hạn: 0.95%
Trễ hạn: 0%
Xã Vĩnh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 71
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Vĩnh Thành
Số hồ sơ xử lý: 146
Đúng & trước hạn: 146
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
bỏ không sử dụng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%