Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 1031
Đúng & trước hạn: 1020
Trễ hạn 11
Trước hạn: 98.74%
Đúng hạn: 0.19%
Trễ hạn: 1.07%
Phòng Kinh tế UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 18
Đúng & trước hạn: 18
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính Kế hoạch UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 989
Đúng & trước hạn: 978
Trễ hạn 11
Trước hạn: 98.69%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 1.11%
Phòng Tư pháp UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 4 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 184
Đúng & trước hạn: 183
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.91%
Đúng hạn: 0.54%
Trễ hạn: 0.55%
UBND Phường 5 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 142
Đúng & trước hạn: 141
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.7%
UBND Phường 6 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 752
Đúng & trước hạn: 740
Trễ hạn 12
Trước hạn: 97.07%
Đúng hạn: 1.33%
Trễ hạn: 1.6%
UBND Phường 7 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 297
Đúng & trước hạn: 296
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.66%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.34%
UBND Phường 8 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 387
Đúng & trước hạn: 387
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Khương TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1090
Đúng & trước hạn: 1090
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.54%
Đúng hạn: 0.46%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Tân TPBT
Số hồ sơ xử lý: 249
Đúng & trước hạn: 245
Trễ hạn 4
Trước hạn: 93.98%
Đúng hạn: 4.42%
Trễ hạn: 1.6%
UBND xã Bình Phú TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1388
Đúng & trước hạn: 1388
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.75%
Đúng hạn: 4.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mỹ Thành TPBT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mỹ Thạnh An TPBT
Số hồ sơ xử lý: 427
Đúng & trước hạn: 427
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.06%
Đúng hạn: 0.94%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhơn Thạnh TPBT
Số hồ sơ xử lý: 207
Đúng & trước hạn: 206
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.52%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.48%
UBND xã Phú Hưng TPBT
Số hồ sơ xử lý: 350
Đúng & trước hạn: 350
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Nhuận TPBT
Số hồ sơ xử lý: 183
Đúng & trước hạn: 180
Trễ hạn 3
Trước hạn: 96.17%
Đúng hạn: 2.19%
Trễ hạn: 1.64%
UBND xã Sơn Đông TPBT
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 0%