Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 1914
Đúng & trước hạn: 1911
Trễ hạn 3
Trước hạn: 98.54%
Đúng hạn: 1.31%
Trễ hạn: 0.15%
Phòng Kinh tế UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính Kế hoạch UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 604
Đúng & trước hạn: 604
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.67%
Đúng hạn: 0.33%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 951
Đúng & trước hạn: 949
Trễ hạn 2
Trước hạn: 97.37%
Đúng hạn: 2.42%
Trễ hạn: 0.21%
UBND Phường 4 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 614
Đúng & trước hạn: 607
Trễ hạn 7
Trước hạn: 73.62%
Đúng hạn: 25.24%
Trễ hạn: 1.14%
UBND Phường 5 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 616
Đúng & trước hạn: 616
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.04%
Đúng hạn: 13.96%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 6 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 2281
Đúng & trước hạn: 2281
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.52%
Đúng hạn: 10.48%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 7 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1937
Đúng & trước hạn: 1936
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.85%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0.05%
UBND Phường 8 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 502
Đúng & trước hạn: 502
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.01%
Đúng hạn: 2.99%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường An Hội TPBT
Số hồ sơ xử lý: 2285
Đúng & trước hạn: 2285
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.94%
Đúng hạn: 9.06%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Khương TPBT
Số hồ sơ xử lý: 2332
Đúng & trước hạn: 2332
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.6%
Đúng hạn: 27.4%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Tân TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1754
Đúng & trước hạn: 1748
Trễ hạn 6
Trước hạn: 87.46%
Đúng hạn: 12.2%
Trễ hạn: 0.34%
UBND xã Bình Phú TPBT
Số hồ sơ xử lý: 750
Đúng & trước hạn: 722
Trễ hạn 28
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 11.07%
Trễ hạn: 3.73%
UBND xã Mỹ Thành TPBT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mỹ Thạnh An TPBT
Số hồ sơ xử lý: 367
Đúng & trước hạn: 365
Trễ hạn 2
Trước hạn: 95.1%
Đúng hạn: 4.36%
Trễ hạn: 0.54%
UBND xã Nhơn Thạnh TPBT
Số hồ sơ xử lý: 795
Đúng & trước hạn: 794
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.73%
Đúng hạn: 3.14%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Phú Hưng TPBT
Số hồ sơ xử lý: 2486
Đúng & trước hạn: 2486
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.92%
Đúng hạn: 0.08%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Nhuận TPBT
Số hồ sơ xử lý: 914
Đúng & trước hạn: 914
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.58%
Đúng hạn: 1.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Đông TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1738
Đúng & trước hạn: 1735
Trễ hạn 3
Trước hạn: 96.32%
Đúng hạn: 3.51%
Trễ hạn: 0.17%