Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 54
Đúng & trước hạn: 54
Trước hạn: 94.44%
Đúng hạn: 5.56%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 53
Trước hạn: 94.34%
Đúng hạn: 5.66%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%