Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mỹ Thạnh An TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 461 461 455 0 100 %
Dân số 2 2 2 0 100 %
Chứng thực 2 2 2 0 100 %