Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất Bản, In và Phát hành 70 70 69 0 100 %
Báo chí 20 20 19 0 100 %
Bưu chính 7 7 7 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 2 2 2 0 100 %