Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục Thủy sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 2317 2251 2229 66 97.2 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 555 555 552 0 100 %
Khoa học công nghệ và môi trường 2 1 1 1 50 %