Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Trồng trọt 169 169 169 0 100 %
Bảo vệ thực vật 92 92 92 0 100 %
Khoa học công nghệ và môi trường 12 12 12 0 100 %