Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 408 395 302 13 96.8 %