Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 17078 17077 39 1 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 241 241 220 0 100 %
An toàn thực phẩm 48 48 41 0 100 %
Quản lý Cạnh tranh 25 25 25 0 100 %
Thương mại quốc tế 8 6 6 2 75 %
Kinh doanh khí 7 7 7 0 100 %
Điện 5 5 5 0 100 %
Khoa học công nghệ 4 3 3 1 75 %