Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Bình Đại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 223 222 197 1 99.6 %
Chứng thực 6 6 5 0 100 %