Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Bình Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1370 1368 1349 2 99.9 %
Hộ tịch 21 15 14 6 71.4 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Thể dục thể thao 1 0 0 1 0 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %