Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bình Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1718 1718 1717 0 100 %
Chứng thực 199 199 199 0 100 %