Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1721 1716 1703 5 99.7 %
Hộ tịch 1396 1375 1318 21 98.5 %
Bảo trợ xã hội 15 8 8 7 53.3 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %