Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường 7 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 13 13 0 0 100 %
Tháng 10 63 63 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 6 24 24 0 0 100 %
Tháng 5 37 37 0 0 100 %
Tháng 4 40 39 0 1 97.5 %
Tháng 3 28 28 0 0 100 %
Tháng 2 10 10 0 0 100 %
Tháng 1 81 81 0 0 100 %