Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 18 16 0 2 88.9 %
Tháng 11 62 58 0 4 93.5 %
Tháng 10 57 48 0 9 84.2 %
Tháng 9 7 5 0 2 71.4 %
Tháng 8 1 0 0 1 0 %
Tháng 7 33 32 0 1 97 %
Tháng 6 56 55 0 1 98.2 %
Tháng 5 65 60 0 5 92.3 %
Tháng 4 50 44 0 6 88 %
Tháng 3 64 52 0 12 81.3 %
Tháng 2 107 86 0 21 80.4 %
Tháng 1 95 76 0 19 80 %