Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Nghiệp vụ Y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1 1 0 0 100 %
Tháng 10 2 2 0 0 100 %
Tháng 9 5 5 0 0 100 %
Tháng 8 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 21 21 0 0 100 %
Tháng 6 4 4 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 16 16 0 0 100 %
Tháng 3 14 14 0 0 100 %
Tháng 2 42 42 0 0 100 %
Tháng 1 15 15 0 0 100 %