Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Sơn Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 129 129 0 0 100 %
Tháng 7 393 393 0 0 100 %
Tháng 6 196 196 0 0 100 %
Tháng 5 70 70 0 0 100 %
Tháng 4 323 323 0 0 100 %
Tháng 1 13 13 0 0 100 %