Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỏ Cày Bắc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 3 2 2 0 0 100 %