Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 14 14 0 0 100 %
Tháng 10 85 85 0 0 100 %
Tháng 9 12 12 0 0 100 %
Tháng 7 2 0 0 2 0 %
Tháng 4 8 6 0 2 75 %