Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Châu Bình huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 25 25 0 0 100 %
Tháng 10 37 37 0 0 100 %
Tháng 7 38 38 0 0 100 %
Tháng 6 48 48 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 3 51 51 0 0 100 %
Tháng 2 28 28 0 0 100 %
Tháng 1 24 24 0 0 100 %