Thống kê chi tiết theo tháng Xã Tân Thanh Tây - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 82 82 0 0 100 %
Tháng 7 44 44 0 0 100 %
Tháng 6 107 107 0 0 100 %
Tháng 5 13 13 0 0 100 %
Tháng 3 78 78 0 0 100 %
Tháng 2 48 48 0 0 100 %
Tháng 1 53 53 0 0 100 %