Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Châu Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 40 40 0 0 100 %
Tháng 10 140 132 0 8 94.3 %
Tháng 1 16 0 0 16 0 %