Tìm thấy 81 thủ tục

Một phần
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Toàn trình
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Toàn trình
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Một phần
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)
Một phần
Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)
Một phần
Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Một phần
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Một phần
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Một phần
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Một phần
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Một phần
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.
Toàn trình
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Một phần
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Một phần
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
...