Tìm thấy 77 thủ tục

Một phần
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Một phần
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Một phần
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Một phần
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Một phần
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Một phần
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Một phần
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Một phần
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Một phần
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Một phần
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Một phần
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Toàn trình
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Một phần
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
...