STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.06.H07-231002-0001 Thông báo thay đổi 0014897070 1301019609 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP HÀM LUÔNG 94 02/10/2023 05/10/2023 Đã tiếp nhận