Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục Trung học

Loading...