Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 21 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 0 0 122 6353 7030 1 1 1.9 % 98.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 49 22 16 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 51 53 11 5 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 13 0 116 942 837 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 75 129 129 0 0 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 60 14 25 1675 1805 18 5 97.3 % 1.7 % 1 %
Sở Giao thông Vận tải 17 0 100 220 229 4 0 96.5 % 1.7 % 1.8 %
Sở Nội vụ 3 0 79 149 136 0 2 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 31 14 45 750 741 9 2 90.4 % 8.4 % 1.2 %
Sở Tư pháp 7 7 110 1470 1207 8 12 98.9 % 0.4 % 0.7 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 22 102 97 96 0 0 99 % 1 % 0 %
Sở Xây Dựng 0 1 51 464 417 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 29 52 25 265 293 2 0 98.6 % 0.7 % 0.7 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 92 77 193 4689 4866 440 4 88.1 % 2.9 % 9 %
UBND Thành Phố Bến Tre 0 0 0 2975 2916 27 0 97.2 % 1.9 % 0.9 %
UBND Huyện Châu Thành 0 0 0 2315 2305 15 1 98.3 % 1 % 0.7 %
UBND Huyện Thạnh Phú 0 0 0 2232 2240 79 21 92.9 % 3.6 % 3.5 %
UBND Huyện Chợ Lách 0 0 0 1795 1936 278 5 82 % 3.6 % 14.4 %
UBND huyện Giồng Trôm 0 0 0 1741 1736 22 9 93.5 % 5.2 % 1.3 %
UBND Huyện Bình Đại 0 0 0 1676 1680 6 0 99.3 % 0.4 % 0.3 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 0 0 0 1531 1552 40 3 94.2 % 3.2 % 2.6 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 0 0 0 972 971 18 0 95.3 % 2.9 % 1.8 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 7 0 14 50 52 10 1 76.9 % 3.8 % 19.3 %
Sở Tài chính 3 0 8 8 23 0 0 100 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 1 1 4 4 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 122
Tiếp nhận: 6353
Giải quyết: 7030
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1.9%
Đúng hạn: 98.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 116
Tiếp nhận: 942
Giải quyết: 837
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 129
Giải quyết: 129
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 60
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 1675
Giải quyết: 1805
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 220
Giải quyết: 229
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 149
Giải quyết: 136
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 45
Tiếp nhận: 750
Giải quyết: 741
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 110
Tiếp nhận: 1470
Giải quyết: 1207
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 97
Giải quyết: 96
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 464
Giải quyết: 417
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 29
Mức độ 3: 52
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 265
Giải quyết: 293
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 92
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 193
Tiếp nhận: 4689
Giải quyết: 4866
Trễ hạn: 440
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2975
Giải quyết: 2916
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2315
Giải quyết: 2305
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2232
Giải quyết: 2240
Trễ hạn: 79
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 3.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1795
Giải quyết: 1936
Trễ hạn: 278
Trước hạn: 82%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 14.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1741
Giải quyết: 1736
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1676
Giải quyết: 1680
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1531
Giải quyết: 1552
Trễ hạn: 40
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 2.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 972
Giải quyết: 971
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 50
Giải quyết: 52
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 76.9%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 19.3%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%