Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 2 0 37 47 1 46 0 7 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Công Thương 2 56 74 17291 0 17548 0 2 1.2 % 98.8 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 2 51 41 0 43 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 50 3 73 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 18 0 116 1655 60 1595 22 1 98.6 % 0 % 1.4 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 4 44 33 364 15 349 0 0 92.8 % 7.2 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 57 15 39 5768 44 5724 3 4 99.7 % 0.3 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 15 52 56 5109 215 4894 229 20 90.6 % 4.7 % 4.7 %
Sở Nội vụ 0 36 45 320 0 322 1 11 98.1 % 1.6 % 0.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 35 52 12 2366 22 2344 27 3 90.9 % 7.9 % 1.2 %
Sở Tư pháp 5 9 113 5283 1 5282 25 19 99.2 % 0.3 % 0.5 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 29 96 341 3 338 0 7 100 % 0 % 0 %
Sở Xây Dựng 2 12 44 665 0 868 0 7 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 21 63 14 867 106 761 1 2 99.1 % 0.8 % 0.1 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành Phố Bến Tre 2 8 16 21258 47 21211 66 13 91 % 8.7 % 0.3 %
UBND Huyện Châu Thành 0 0 0 10611 134 10477 111 5 92.8 % 6.1 % 1.1 %
UBND huyện Giồng Trôm 0 0 0 9832 35 9797 30 44 96.9 % 2.8 % 0.3 %
UBND Huyện Chợ Lách 1 0 0 8906 0 8908 38 65 96.4 % 3.2 % 0.4 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 0 1 0 8859 29 8830 90 71 96.3 % 2.7 % 1 %
UBND Huyện Ba Tri 90 126 158 7195 0 7238 225 12 92 % 4.9 % 3.1 %
UBND Huyện Bình Đại 0 0 0 6090 4 6086 53 8 97.2 % 2 % 0.8 %
UBND Huyện Thạnh Phú 0 0 0 4856 0 4856 172 108 90.4 % 6 % 3.6 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 1 0 1 3530 3 3527 41 11 93.9 % 4.9 % 1.2 %
Văn phòng UBND tỉnh 2 0 4 124 11 113 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 4 0 7 84 4 80 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 2 7 11 27 5 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 47
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 56
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 17291
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 17548
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.2%
Đúng hạn: 98.8%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 2
Toàn trình: 51
Tiếp nhận: 41
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 43
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 50
Một phần: 3
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 18
Một phần: 0
Toàn trình: 116
Tiếp nhận: 1655
Đang xử lý: 60
Trả kết quả: 1595
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 4
Một phần: 44
Toàn trình: 33
Tiếp nhận: 364
Đang xử lý: 15
Trả kết quả: 349
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.8%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 57
Một phần: 15
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 5768
Đang xử lý: 44
Trả kết quả: 5724
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 15
Một phần: 52
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 5109
Đang xử lý: 215
Trả kết quả: 4894
Trễ hạn: 229
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 4.7%
Còn lại: 0
Một phần: 36
Toàn trình: 45
Tiếp nhận: 320
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 322
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 35
Một phần: 52
Toàn trình: 12
Tiếp nhận: 2366
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 2344
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 1.2%
Còn lại: 5
Một phần: 9
Toàn trình: 113
Tiếp nhận: 5283
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 5282
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.5%
Còn lại: 4
Một phần: 29
Toàn trình: 96
Tiếp nhận: 341
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 338
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 12
Toàn trình: 44
Tiếp nhận: 665
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 868
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 21
Một phần: 63
Toàn trình: 14
Tiếp nhận: 867
Đang xử lý: 106
Trả kết quả: 761
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 9
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 8
Toàn trình: 16
Tiếp nhận: 21258
Đang xử lý: 47
Trả kết quả: 21211
Trễ hạn: 66
Trước hạn: 91%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10611
Đang xử lý: 134
Trả kết quả: 10477
Trễ hạn: 111
Trước hạn: 92.8%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 1.1%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9832
Đang xử lý: 35
Trả kết quả: 9797
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8906
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8908
Trễ hạn: 38
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8859
Đang xử lý: 29
Trả kết quả: 8830
Trễ hạn: 90
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 1%
Còn lại: 90
Một phần: 126
Toàn trình: 158
Tiếp nhận: 7195
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 7238
Trễ hạn: 225
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 3.1%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6090
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 6086
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4856
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4856
Trễ hạn: 172
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 3.6%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 3530
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 3527
Trễ hạn: 41
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 1.2%
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 124
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 113
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 4
Một phần: 0
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 84
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 27
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%