Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 60 61 0 1 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Công Thương 0 0 122 15845 15751 1 9 2 % 98 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 55 62 59 0 3 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 51 2 11 2 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 0 125 2907 2771 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 75 642 647 0 3 97.1 % 2.9 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 64 14 27 3864 3939 21 138 97.7 % 1.8 % 0.5 %
Sở Nội vụ 3 0 79 708 703 5 11 87.3 % 11.9 % 0.8 %
Sở Giao thông Vận tải 10 0 100 663 661 32 9 89 % 6.2 % 4.8 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 35 14 50 3461 3449 69 54 90.3 % 7.7 % 2 %
Sở Tư pháp 7 7 108 918 913 27 3 95.5 % 1.5 % 3 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 22 102 390 381 13 7 95 % 1.6 % 3.4 %
Sở Xây Dựng 0 1 51 1772 1817 0 7 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 31 53 25 994 980 34 8 88.4 % 8.2 % 3.4 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 90 77 194 31667 31786 1047 15 92.7 % 4 % 3.3 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 11 1 2 12085 12628 971 12 89.7 % 2.6 % 7.7 %
UBND Huyện Châu Thành 4 2 6 9940 12380 3190 35 73.3 % 1 % 25.7 %
UBND Huyện Thạnh Phú 2 0 3 9636 9701 309 162 93.7 % 3.1 % 3.2 %
UBND Thành Phố Bến Tre 3 0 0 7639 7624 51 3 95.2 % 4.2 % 0.6 %
UBND Huyện Bình Đại 1 0 0 6224 6262 203 6 89.7 % 7.1 % 3.2 %
UBND huyện Giồng Trôm 2 4 1 5281 5337 198 22 93.6 % 2.6 % 3.8 %
UBND Huyện Chợ Lách 4 0 5 5059 5130 587 3 86.2 % 2.4 % 11.4 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 1 4 3 2342 2367 80 4 94.7 % 1.9 % 3.4 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 8 0 8 171 161 63 0 41 % 19.9 % 39.1 %
Sở Tài chính 3 0 8 165 163 0 0 99.4 % 0.6 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 1 1 4 16 17 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 61
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 122
Tiếp nhận: 15845
Giải quyết: 15751
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 2%
Đúng hạn: 98%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 59
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 125
Tiếp nhận: 2907
Giải quyết: 2771
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 642
Giải quyết: 647
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 3864
Giải quyết: 3939
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 708
Giải quyết: 703
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 663
Giải quyết: 661
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 89%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 4.8%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 50
Tiếp nhận: 3461
Giải quyết: 3449
Trễ hạn: 69
Trước hạn: 90.3%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 918
Giải quyết: 913
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 390
Giải quyết: 381
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 1772
Giải quyết: 1817
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 994
Giải quyết: 980
Trễ hạn: 34
Trước hạn: 88.4%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 90
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 194
Tiếp nhận: 31667
Giải quyết: 31786
Trễ hạn: 1047
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 3.3%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 12085
Giải quyết: 12628
Trễ hạn: 971
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 7.7%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 9940
Giải quyết: 12380
Trễ hạn: 3190
Trước hạn: 73.3%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 25.7%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 9636
Giải quyết: 9701
Trễ hạn: 309
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7639
Giải quyết: 7624
Trễ hạn: 51
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6224
Giải quyết: 6262
Trễ hạn: 203
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 5281
Giải quyết: 5337
Trễ hạn: 198
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 3.8%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 5059
Giải quyết: 5130
Trễ hạn: 587
Trước hạn: 86.2%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 11.4%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2342
Giải quyết: 2367
Trễ hạn: 80
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 171
Giải quyết: 161
Trễ hạn: 63
Trước hạn: 41%
Đúng hạn: 19.9%
Trễ hạn: 39.1%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 165
Giải quyết: 163
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%