Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công Thương 0 0 121 11445 11476 3 1 2.2 % 97.8 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 4 0 75 385 395 2 7 88.6 % 10.9 % 0.5 %
Sở Giao thông Vận tải 9 1 92 481 474 46 0 80.6 % 9.7 % 9.7 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 64 50 47 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 2 11 23 21 1 1 81 % 14.3 % 4.7 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 1 2 108 2149 2166 4 0 99.8 % 0 % 0.2 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 64 13 27 3378 3349 70 47 96.4 % 1.6 % 2 %
Sở Nội vụ 0 0 80 520 516 11 1 93.4 % 4.5 % 2.1 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 34 10 56 589 561 9 6 88.4 % 10 % 1.6 %
Sở Tư pháp 7 10 105 118 111 4 4 94.6 % 1.8 % 3.6 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 74 79 0 1 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 22 102 356 383 44 0 83.6 % 5 % 11.4 %
Sở Xây Dựng 0 0 53 382 432 0 11 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Y tế 34 50 25 739 747 13 3 96.8 % 1.5 % 1.7 %
Công ty Điện lực Bến Tre 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 71 85 194 20615 20596 894 25 91.7 % 3.9 % 4.4 %
UBND Huyện Thạnh Phú 43 92 198 11991 11928 521 2 92.7 % 2.9 % 4.4 %
UBND Huyện Châu Thành 46 79 197 10781 9510 54 6 98.2 % 1.2 % 0.6 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 36 115 202 8676 8429 87 1 97.7 % 1.3 % 1 %
UBND Thành Phố Bến Tre 31 77 196 6769 6665 37 1 97.2 % 2.3 % 0.5 %
UBND Huyện Chợ Lách 58 71 189 5181 5005 765 9 67.1 % 17.6 % 15.3 %
UBND Huyện Bình Đại 56 87 197 5024 4512 578 5 79.6 % 7.6 % 12.8 %
UBND huyện Giồng Trôm 35 103 195 3108 3085 194 48 93.4 % 0.3 % 6.3 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 13 72 197 2819 2799 20 2 96 % 3.3 % 0.7 %
Sở Tài chính 3 0 8 183 177 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 8 0 8 105 105 7 0 83.8 % 9.5 % 6.7 %
Công An Tỉnh Bến Tre 0 13 3 7 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 1 1 4 6 8 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 121
Tiếp nhận: 11445
Giải quyết: 11476
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 2.2%
Đúng hạn: 97.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 385
Giải quyết: 395
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 10.9%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận: 481
Giải quyết: 474
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 80.6%
Đúng hạn: 9.7%
Trễ hạn: 9.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 50
Giải quyết: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 81%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 4.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 2149
Giải quyết: 2166
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 3378
Giải quyết: 3349
Trễ hạn: 70
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 80
Tiếp nhận: 520
Giải quyết: 516
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 589
Giải quyết: 561
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 88.4%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 105
Tiếp nhận: 118
Giải quyết: 111
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 94.6%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 3.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 74
Giải quyết: 79
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 356
Giải quyết: 383
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 11.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 382
Giải quyết: 432
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 50
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 739
Giải quyết: 747
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 71
Mức độ 3: 85
Mức độ 4: 194
Tiếp nhận: 20615
Giải quyết: 20596
Trễ hạn: 894
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 4.4%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 92
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận: 11991
Giải quyết: 11928
Trễ hạn: 521
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 4.4%
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 79
Mức độ 4: 197
Tiếp nhận: 10781
Giải quyết: 9510
Trễ hạn: 54
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 115
Mức độ 4: 202
Tiếp nhận: 8676
Giải quyết: 8429
Trễ hạn: 87
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 196
Tiếp nhận: 6769
Giải quyết: 6665
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 189
Tiếp nhận: 5181
Giải quyết: 5005
Trễ hạn: 765
Trước hạn: 67.1%
Đúng hạn: 17.6%
Trễ hạn: 15.3%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 197
Tiếp nhận: 5024
Giải quyết: 4512
Trễ hạn: 578
Trước hạn: 79.6%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 12.8%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 103
Mức độ 4: 195
Tiếp nhận: 3108
Giải quyết: 3085
Trễ hạn: 194
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 6.3%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 72
Mức độ 4: 197
Tiếp nhận: 2819
Giải quyết: 2799
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 183
Giải quyết: 177
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 105
Giải quyết: 105
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 83.8%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 6.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%