Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 10 12 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 0 0 122 1605 2690 0 1 1.6 % 98.4 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 52 2 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 51 2 11 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 0 120 137 113 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 75 25 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 63 14 27 1020 975 5 3 98.1 % 1.4 % 0.5 %
Sở Giao thông Vận tải 10 0 100 66 75 2 0 96 % 1.3 % 2.7 %
Sở Nội vụ 3 0 79 32 33 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 34 14 45 113 125 9 0 84 % 8.8 % 7.2 %
Sở Tư pháp 7 7 108 157 177 1 2 97.2 % 2.3 % 0.5 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 22 102 25 27 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây Dựng 0 1 51 350 363 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 30 52 25 43 84 2 0 97.6 % 0 % 2.4 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 91 77 195 859 809 63 1 89.7 % 2.5 % 7.8 %
UBND Huyện Chợ Lách 0 0 0 358 322 2 0 98.1 % 1.2 % 0.7 %
UBND Thành Phố Bến Tre 1 0 0 352 374 8 0 97.1 % 0.8 % 2.1 %
UBND Huyện Châu Thành 0 0 0 323 317 6 0 97.5 % 0.6 % 1.9 %
UBND Huyện Bình Đại 0 0 0 284 282 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
UBND Huyện Thạnh Phú 0 0 0 236 215 4 6 98.1 % 0 % 1.9 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 0 1 0 221 244 1 0 85.2 % 14.3 % 0.5 %
UBND huyện Giồng Trôm 0 0 0 214 210 2 0 97.6 % 1.4 % 1 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 0 0 0 85 63 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 20 0 8 17 18 1 0 94.4 % 0 % 5.6 %
Văn phòng UBND tỉnh 1 1 4 2 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 3 0 8 0 8 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 122
Tiếp nhận: 1605
Giải quyết: 2690
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.6%
Đúng hạn: 98.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 120
Tiếp nhận: 137
Giải quyết: 113
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 25
Giải quyết: 22
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 1020
Giải quyết: 975
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 66
Giải quyết: 75
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 45
Tiếp nhận: 113
Giải quyết: 125
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 7.2%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 157
Giải quyết: 177
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 25
Giải quyết: 27
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 350
Giải quyết: 363
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 52
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 84
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.4%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 195
Tiếp nhận: 859
Giải quyết: 809
Trễ hạn: 63
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 7.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 358
Giải quyết: 322
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 352
Giải quyết: 374
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 323
Giải quyết: 317
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 284
Giải quyết: 282
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 236
Giải quyết: 215
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 221
Giải quyết: 244
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 214
Giải quyết: 210
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 63
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 18
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.4%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 5.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%