Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công Thương 0 0 121 5583 5981 2 1 3.4 % 96.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 75 203 213 1 7 85.9 % 13.6 % 0.5 %
Sở Giao thông Vận tải 18 1 83 332 330 44 0 75.8 % 10.9 % 13.3 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 64 27 26 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 0 10 16 14 1 0 78.6 % 14.3 % 7.1 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 1 9 98 1332 1296 4 0 99.7 % 0 % 0.3 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 70 5 27 1993 1992 64 15 95.4 % 1.4 % 3.2 %
Sở Nội vụ 0 0 80 360 353 6 0 91.8 % 6.5 % 1.7 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 33 10 57 169 146 2 0 96.6 % 2.1 % 1.3 %
Sở Tư pháp 19 10 114 51 50 3 3 90 % 4 % 6 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 51 56 0 1 98.2 % 1.8 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 91 38 1 183 200 31 0 77.5 % 7 % 15.5 %
Sở Xây Dựng 3 0 39 261 306 0 2 99 % 1 % 0 %
Sở Y tế 67 17 21 440 433 12 1 95.6 % 1.6 % 2.8 %
Công ty Điện lực Bến Tre 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 188 64 78 10006 9899 307 23 92.2 % 4.7 % 3.1 %
UBND Huyện Châu Thành 0 1 0 5519 4744 42 3 98.3 % 0.8 % 0.9 %
UBND Thành Phố Bến Tre 1 0 1 3559 3549 4 0 98.3 % 1.6 % 0.1 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 6 4 0 3227 3150 58 1 96.8 % 1.3 % 1.9 %
UBND Huyện Thạnh Phú 0 0 0 3014 3024 164 1 92.4 % 2.2 % 5.4 %
UBND Huyện Bình Đại 1 0 0 2392 2156 297 4 77.6 % 8.6 % 13.8 %
UBND Huyện Chợ Lách 3 0 0 1652 1608 9 1 93.7 % 5.8 % 0.5 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 0 0 0 1094 1075 15 1 97.1 % 1.5 % 1.4 %
UBND huyện Giồng Trôm 0 5 2 1059 1075 104 27 89.5 % 0.8 % 9.7 %
Sở Tài chính 3 0 8 94 88 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 8 0 8 59 57 0 0 89.5 % 10.5 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 2 0 4 4 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 121
Tiếp nhận: 5583
Giải quyết: 5981
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 3.4%
Đúng hạn: 96.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 203
Giải quyết: 213
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.9%
Đúng hạn: 13.6%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận: 332
Giải quyết: 330
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 75.8%
Đúng hạn: 10.9%
Trễ hạn: 13.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 27
Giải quyết: 26
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 78.6%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 7.1%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 98
Tiếp nhận: 1332
Giải quyết: 1296
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 1993
Giải quyết: 1992
Trễ hạn: 64
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 80
Tiếp nhận: 360
Giải quyết: 353
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận: 169
Giải quyết: 146
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 114
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 50
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 56
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 183
Giải quyết: 200
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 77.5%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 15.5%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 261
Giải quyết: 306
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 67
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 440
Giải quyết: 433
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 188
Mức độ 3: 64
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 10006
Giải quyết: 9899
Trễ hạn: 307
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5519
Giải quyết: 4744
Trễ hạn: 42
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3559
Giải quyết: 3549
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3227
Giải quyết: 3150
Trễ hạn: 58
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3014
Giải quyết: 3024
Trễ hạn: 164
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 5.4%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2392
Giải quyết: 2156
Trễ hạn: 297
Trước hạn: 77.6%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 13.8%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1652
Giải quyết: 1608
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1094
Giải quyết: 1075
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1059
Giải quyết: 1075
Trễ hạn: 104
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 9.7%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 94
Giải quyết: 88
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 59
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%