Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 2 0 37 72 0 74 0 0 97.3 % 2.7 % 0 %
Sở Công Thương 2 56 67 23035 0 23415 1 3 1.8 % 98.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 3 0 49 87 0 89 1 0 96.6 % 2.2 % 1.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 48 3 73 33 2 31 2 0 87.1 % 6.5 % 6.4 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 17 0 113 2739 59 2680 0 3 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 75 538 0 539 0 2 98 % 2 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 63 15 25 5068 0 5156 45 9 97.9 % 1.2 % 0.9 %
Sở Giao thông Vận tải 17 58 48 669 0 677 4 2 98.2 % 1.2 % 0.6 %
Sở Nội vụ 0 35 44 456 0 459 0 3 95.6 % 4.4 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 35 49 12 2911 16 2895 94 26 83 % 13.8 % 3.2 %
Sở Tư pháp 5 9 112 5487 230 5257 42 30 98.6 % 0.6 % 0.8 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 22 103 515 0 515 4 2 97.5 % 1.7 % 0.8 %
Sở Xây Dựng 2 12 44 1362 0 1372 0 3 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 31 52 23 1048 0 1075 3 9 97.3 % 2.4 % 0.3 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 115 117 141 15562 0 15814 799 41 91.7 % 3.3 % 5 %
UBND Thành Phố Bến Tre 2 1 1 9961 18 9943 256 16 93.6 % 3.8 % 2.6 %
UBND Huyện Châu Thành 0 0 0 9389 0 9418 112 4 98 % 0.9 % 1.1 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 0 0 0 8856 0 8860 289 13 94 % 2.8 % 3.2 %
UBND huyện Giồng Trôm 0 0 0 7906 3 7903 78 31 97.2 % 1.8 % 1 %
UBND Huyện Bình Đại 0 0 0 7609 24 7585 18 16 98.4 % 1.4 % 0.2 %
UBND Huyện Thạnh Phú 0 0 0 7065 3 7062 313 80 92.3 % 3.3 % 4.4 %
UBND Huyện Chợ Lách 0 0 0 5298 0 5447 361 17 90.8 % 2.5 % 6.7 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 0 0 0 3501 14 3487 29 2 98.1 % 1.1 % 0.8 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 9 0 14 162 0 163 8 0 89 % 6.1 % 4.9 %
Sở Tài chính 4 0 7 61 0 85 0 0 100 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 2 0 4 5 0 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 72
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 74
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 56
Toàn trình: 67
Tiếp nhận: 23035
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 23415
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1.8%
Đúng hạn: 98.2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 87
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 89
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 1.2%
Còn lại: 48
Một phần: 3
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 33
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 31
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 87.1%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 6.4%
Còn lại: 17
Một phần: 0
Toàn trình: 113
Tiếp nhận: 2739
Đang xử lý: 59
Trả kết quả: 2680
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 75
Tiếp nhận: 538
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 539
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 63
Một phần: 15
Toàn trình: 25
Tiếp nhận: 5068
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5156
Trễ hạn: 45
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.9%
Còn lại: 17
Một phần: 58
Toàn trình: 48
Tiếp nhận: 669
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 677
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.6%
Còn lại: 0
Một phần: 35
Toàn trình: 44
Tiếp nhận: 456
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 459
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 35
Một phần: 49
Toàn trình: 12
Tiếp nhận: 2911
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 2895
Trễ hạn: 94
Trước hạn: 83%
Đúng hạn: 13.8%
Trễ hạn: 3.2%
Còn lại: 5
Một phần: 9
Toàn trình: 112
Tiếp nhận: 5487
Đang xử lý: 230
Trả kết quả: 5257
Trễ hạn: 42
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 5
Một phần: 22
Toàn trình: 103
Tiếp nhận: 515
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 515
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 2
Một phần: 12
Toàn trình: 44
Tiếp nhận: 1362
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1372
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 31
Một phần: 52
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 1048
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1075
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 9
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 115
Một phần: 117
Toàn trình: 141
Tiếp nhận: 15562
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 15814
Trễ hạn: 799
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 5%
Còn lại: 2
Một phần: 1
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 9961
Đang xử lý: 18
Trả kết quả: 9943
Trễ hạn: 256
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 2.6%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9389
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9418
Trễ hạn: 112
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 1.1%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8856
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8860
Trễ hạn: 289
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 3.2%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7906
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 7903
Trễ hạn: 78
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 1%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7609
Đang xử lý: 24
Trả kết quả: 7585
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7065
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 7062
Trễ hạn: 313
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 4.4%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5298
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5447
Trễ hạn: 361
Trước hạn: 90.8%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 6.7%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3501
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 3487
Trễ hạn: 29
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 9
Một phần: 0
Toàn trình: 14
Tiếp nhận: 162
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 163
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 89%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 4.9%
Còn lại: 4
Một phần: 0
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 61
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 85
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 5
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%