Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 37 36 0 0 100 % 0 % 0 %
VNPT (Hỗ trợ tài khoản công dân) 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 0 0 121 7677 7581 0 6 1.8 % 98.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 60 30 28 0 0 96.4 % 3.6 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 105 2 11 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 0 117 1350 1330 0 1 99.9 % 0.1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 73 232 233 0 2 94 % 6 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 64 14 27 2261 2242 6 96 97.9 % 1.9 % 0.2 %
Sở Giao thông Vận tải 20 1 90 378 388 11 0 92 % 5.2 % 2.8 %
Sở Nội vụ 3 0 79 364 356 3 1 86 % 13.2 % 0.8 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 36 12 52 1746 1754 41 6 89.2 % 8.4 % 2.4 %
Sở Tư pháp 7 7 108 862 848 24 2 95.6 % 1.5 % 2.9 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 22 102 175 172 5 3 93.6 % 3.5 % 2.9 %
Sở Xây Dựng 0 1 51 783 734 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 31 53 25 369 354 8 3 95.8 % 2 % 2.2 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 80 82 198 16974 17119 632 7 91.6 % 4.7 % 3.7 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 11 1 2 5556 6054 839 10 83.2 % 3 % 13.8 %
UBND Huyện Châu Thành 4 2 6 5237 7635 3068 8 59.2 % 0.6 % 40.2 %
UBND Huyện Thạnh Phú 2 0 3 4543 4569 189 62 92.2 % 3.7 % 4.1 %
UBND Huyện Bình Đại 1 0 0 3415 3459 169 2 86.8 % 8.3 % 4.9 %
UBND Thành Phố Bến Tre 0 0 0 3349 3314 17 1 94.9 % 4.6 % 0.5 %
UBND Huyện Chợ Lách 4 0 5 2571 2523 303 2 85.4 % 2.6 % 12 %
UBND huyện Giồng Trôm 2 4 3 2265 2308 144 9 92.4 % 1.4 % 6.2 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 1 4 3 999 1011 65 4 90.5 % 3.1 % 6.4 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 8 0 8 124 122 39 0 46.7 % 21.3 % 32 %
Công An Tỉnh Bến Tre 0 13 3 119 116 4 0 91.4 % 5.2 % 3.4 %
Sở Tài chính 3 0 8 84 72 0 0 98.6 % 1.4 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 1 1 4 5 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 36
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 121
Tiếp nhận: 7677
Giải quyết: 7581
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.8%
Đúng hạn: 98.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 30
Giải quyết: 28
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 117
Tiếp nhận: 1350
Giải quyết: 1330
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 73
Tiếp nhận: 232
Giải quyết: 233
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 2261
Giải quyết: 2242
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 90
Tiếp nhận: 378
Giải quyết: 388
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 364
Giải quyết: 356
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 86%
Đúng hạn: 13.2%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 1746
Giải quyết: 1754
Trễ hạn: 41
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 2.4%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 862
Giải quyết: 848
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 175
Giải quyết: 172
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 783
Giải quyết: 734
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 369
Giải quyết: 354
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận: 16974
Giải quyết: 17119
Trễ hạn: 632
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 3.7%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 5556
Giải quyết: 6054
Trễ hạn: 839
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 13.8%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 5237
Giải quyết: 7635
Trễ hạn: 3068
Trước hạn: 59.2%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 40.2%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 4543
Giải quyết: 4569
Trễ hạn: 189
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 4.1%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3415
Giải quyết: 3459
Trễ hạn: 169
Trước hạn: 86.8%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 4.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3349
Giải quyết: 3314
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 2571
Giải quyết: 2523
Trễ hạn: 303
Trước hạn: 85.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 12%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2265
Giải quyết: 2308
Trễ hạn: 144
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 999
Giải quyết: 1011
Trễ hạn: 65
Trước hạn: 90.5%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 6.4%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 124
Giải quyết: 122
Trễ hạn: 39
Trước hạn: 46.7%
Đúng hạn: 21.3%
Trễ hạn: 32%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 119
Giải quyết: 116
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 84
Giải quyết: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%