Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 2 0 37 15 0 15 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 2 56 68 4435 0 4664 0 0 1.6 % 98.4 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 5 0 49 13 2 11 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 49 3 73 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 19 0 115 336 0 375 22 1 94.1 % 0 % 5.9 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 44 31 94 0 94 0 0 94.7 % 5.3 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 64 23 24 1354 0 1374 1 0 99.8 % 0.1 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải 15 58 49 1050 7 1043 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 35 44 72 0 77 1 2 93.5 % 5.2 % 1.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 32 52 12 515 21 494 7 0 91.7 % 6.9 % 1.4 %
Sở Tư pháp 5 9 113 1434 192 1242 17 3 97.3 % 1.3 % 1.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 26 99 85 3 82 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây Dựng 2 12 44 218 0 420 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 34 55 21 115 0 122 0 0 99.2 % 0.8 % 0 %
Thanh Tra 9 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Bến Tre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Ba Tri 91 124 152 2193 9 2184 118 9 90.2 % 4.4 % 5.4 %
UBND Huyện Châu Thành 0 0 0 2163 16 2147 32 0 96.7 % 1.8 % 1.5 %
UBND huyện Giồng Trôm 0 0 0 2149 22 2127 11 13 96.1 % 3.3 % 0.6 %
UBND Huyện Chợ Lách 0 0 0 1645 6 1639 29 51 94 % 4.3 % 1.7 %
UBND Huyện Bình Đại 0 0 0 1641 0 1649 6 5 97.3 % 2.3 % 0.4 %
UBND Thành Phố Bến Tre 0 1 4 1635 0 1659 42 0 85.5 % 12 % 2.5 %
UBND Huyện Mỏ Cày Nam 0 1 0 1163 11 1152 27 0 95.5 % 2.2 % 2.3 %
UBND Huyện Thạnh Phú 0 0 0 1155 0 1199 50 19 88.7 % 7.2 % 4.1 %
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc 0 0 0 431 7 424 5 1 94.8 % 4 % 1.2 %
Văn phòng UBND tỉnh 2 0 4 21 0 21 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 4 0 7 9 0 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các khu công nghiệp 2 7 11 5 3 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 15
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 15
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 56
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 4435
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4664
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.6%
Đúng hạn: 98.4%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 13
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 49
Một phần: 3
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 19
Một phần: 0
Toàn trình: 115
Tiếp nhận: 336
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 375
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 5.9%
Còn lại: 2
Một phần: 44
Toàn trình: 31
Tiếp nhận: 94
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 64
Một phần: 23
Toàn trình: 24
Tiếp nhận: 1354
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1374
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 15
Một phần: 58
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 1050
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 1043
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 0
Một phần: 35
Toàn trình: 44
Tiếp nhận: 72
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 77
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 1.3%
Còn lại: 32
Một phần: 52
Toàn trình: 12
Tiếp nhận: 515
Đang xử lý: 21
Trả kết quả: 494
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 6.9%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 5
Một phần: 9
Toàn trình: 113
Tiếp nhận: 1434
Đang xử lý: 192
Trả kết quả: 1242
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 2
Một phần: 26
Toàn trình: 99
Tiếp nhận: 85
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 82
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 12
Toàn trình: 44
Tiếp nhận: 218
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 420
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 34
Một phần: 55
Toàn trình: 21
Tiếp nhận: 115
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 122
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 9
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 91
Một phần: 124
Toàn trình: 152
Tiếp nhận: 2193
Đang xử lý: 9
Trả kết quả: 2184
Trễ hạn: 118
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 5.4%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2163
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 2147
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 1.5%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2149
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 2127
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0.6%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1645
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 1639
Trễ hạn: 29
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 1.7%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1641
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1649
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 1635
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1659
Trễ hạn: 42
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 12%
Trễ hạn: 2.5%
Còn lại: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1163
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 1152
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 2.3%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1155
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1199
Trễ hạn: 50
Trước hạn: 88.7%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 4.1%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 431
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 424
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 1.2%
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 21
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 4
Một phần: 0
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 5
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%