Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc

Loading...