Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc

Loading...