CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 55 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002385.000.00.00.H07 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ và hạt nhân
2 2.002502.000.00.00.H07 Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hoạt động khoa học và công nghệ
3 2.002380.000.00.00.H07 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ và hạt nhân
4 2.002381.000.00.00.H07 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân
5 2.002382.000.00.00.H07 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân
6 2.001525.000.00.00.H07 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ
7 2.002379.000.00.00.H07 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). An toàn bức xạ và hạt nhân
8 2.002384.000.00.00.H07 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ và hạt nhân
9 1.003542.000.00.00.H07 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở hữu trí tuệ
10 2.001483.000.00.00.H07 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở hữu trí tuệ
11 TTKHCN14 Thủ tục Tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại lần đầu về khoa học và công nghệ Thanh tra khoa học và công nghệ
12 TTKHCN15 Thủ tục Tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại lần hai về khoa học và công nghệ Thanh tra khoa học và công nghệ
13 TTKHCN16 Thủ tục Tiếp nhận, xử lý giải quyết tố cáo về khoa học và công nghệ Thanh tra khoa học và công nghệ
14 2.000212.000.00.00.H07 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng(Khoa học-Công nghệ)
15 1.000449.000.00.00.H07 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng(Khoa học-Công nghệ)