CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GPXD-CAPMOI Cấp giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
2 GPXD-DIEUCHINH Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
3 GPXD-SUACHUACAITAO Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
4 KTCTNT-THICONG Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
5 TĐTK-BANVETHICONG Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
6 TĐTK-COSO Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
7 KTCTNT-HOANTHANH Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình