CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 XLDT Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Xử lý đơn thư
2 TCD Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếp công dân