CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 53 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.010010.000.00.00.H07 Thủ tục Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
2 1.010023.000.00.00.H07 Thủ tục Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
3 2.001610.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
4 2.001583.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
5 2.001199.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
6 2.002043.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
7 2.002042.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
8 2.002041.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
9 1.005169.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
10 2.002011.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
11 2.002010.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
12 2.002009.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
13 2.002008.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
14 1.005114.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
15 2.002000.000.00.00.H07 Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Thành lập và hoạt động doanh nghiệp