CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001305.000.00.00.H07 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội
2 2.000282.000.00.00.H07 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
3 1.001978.000.00.00.H07 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
4 2.001953.000.00.00.H07 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
5 2.000477.000.00.00.H07 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
6 1.001973.000.00.00.H07 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
7 1.001966.000.00.00.H07 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
8 2.000178.000.00.00.H07 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
9 1.000401.000.00.00.H07 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
10 2.000286.000.00.00.H07 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
11 1.000362.000.00.00.H07 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm
12 2.000148.000.00.00.H07 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc làm
13 2.000839.000.00.00.H07 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm