CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001481.000.00.00.H07 Thủ tục thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
2 2.000449.000.00.00.H07 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
3 1.009331.000.00.00.H07 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
4 1.009332.000.00.00.H07 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
5 1.009333.000.00.00.H07 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
6 2.001540.000.00.00.H07 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
7 1.001894.000.00.00.H07 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
8 1.000934.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
9 1.003960.000.00.00.H07 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ
10 1.003649.000.00.00.H07 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
11 1.001886.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
12 1.000924.000.00.00.H07 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
13 1.003900.000.00.00.H07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ
14 1.003657.000.00.00.H07 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư và Lưu trữ nhà nước
15 1.001875.000.00.00.H07 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo