CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DATU01 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Đầu tư
2 1.005434.000.00.00.H07 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
3 1.005435.000.00.00.H07 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản