CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005434.000.00.00.H07 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005435.000.00.00.H07 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
3 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Sở Tài chính Tiếp công dân
4 2.002499.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Tài chính Xử lý đơn thư