CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Tiếp công dân
2 2.002499.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Xử lý đơn thư