CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002400.000.00.00.H07 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra Phòng, chống tham nhũng
2 2.002401.000.00.00.H07 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh Tra Phòng, chống tham nhũng
3 2.002402.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra Phòng, chống tham nhũng
4 2.002403.000.00.00.H07 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh Tra Phòng, chống tham nhũng
5 2.002407.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra Giải quyết khiếu nại
6 2.002411.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh Tra Giải quyết khiếu nại
7 2.002394.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra Giải quyết tố cáo
8 2.002499.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra Xử lý đơn thư
9 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Thanh Tra Tiếp công dân