CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 LĐNN-CAPMOI Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
2 GCNĐT-DIEUCHINH Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt nam
3 GPXD-GIAHAN Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
4 LĐNN-CAPLAI Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
5 GPXD-CAPLAI Cấp lại giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
6 GCNĐT-CAPMOI Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL Đầu tư tại Việt nam