CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CMGXNKĐVPCCC Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
2 CĐGXNKDPCCC Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
3 CMHLNVPCCC Cấp giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
4 CĐHLNVPCCC Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
5 CLGXNKDPCCC Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
6 CLHLNVPCCC Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
7 CMHLNVCNCH Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy
8 CMGPVCHHCN Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
9 DCLGCNDKMCD Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
10 DKDNDTNDX Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký, quản lý con dấu
11 DKLMCD Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
12 DKMCDM Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
13 DKTCD Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu