CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 75 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TLTHPT Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục Trung học
2 HĐGDTHPT Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
3 THPT_HDTL Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
4 SNCTTHPT Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Giáo dục Trung học
5 GTTHPT Giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục Trung học
6 CNVB Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 CT Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
8 TLTTNNTH Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 HLHSTrH Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục Trung học
10 GTTTNNTH Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
11 TL_TCSP Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp
12 TTNNTHHDGD Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
13 GT_TCSP Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) Giáo dục nghề nghiệp
14 TVDH Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
15 HDGDNN Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp