CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TLCTTNHHMTV Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
2 HNSPCTTNHHMTV Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
3 CTCTTNHHMTV Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
4 GTCTTNHHMTV Giải thể công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
5 2.000024.000.00.00.H07 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
6 1.000016.000.00.00.H07 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
7 2.000005.000.00.00.H07 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
8 2.002005.000.00.00.H07 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
9 2.002004.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
10 2.000765.000.00.00.H07 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
11 2.001999.000.00.00.H07 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa